Библия

Подстрочный LXX+NT | Подстрочный Танах | Cинодальный + Стронг | Благословение Отца

1
G4459
Πῶς
Как
[ADV]
 
ἀμαυρωθήσεται
потускнело
[V-FPI-3S]
G5553
χρυσίον,
золото,
[N-ASN]
 
ἀλλοιωθήσεται
изменилось
[V-FPI-3S]
G3588
τὸ
_
[T-ASN]
G694
ἀργύριον
серебро
[N-ASN]
G3588
τὸ
_
[T-ASN]
G18
ἀγαθόν
хорошее
[A-ASN]
G1632
ἐξεχύθησαν
рассыпались
[V-API-3P]
G3037
λίθοι
камни
[N-NPM]
G40
ἅγιοι
святые
[A-NPM]
G1909
ἐπ᾽
на
[PREP]
G746
ἀρχῆς
началах
[N-GSF]
G3956
πασῶν
всех
[A-GPF]
G1841
ἐξόδων.
улиц.
[N-GPF]
2
G5207
Υἱοὶ
Сыновья́
[N-NPM]
G4622
Σιων
Сиона
[N-PRI]
G3588
οἱ
_
[T-NPM]
G5093
τίμιοι
почтенные
[A-NPM]
G3588
οἱ
_
[T-NPM]
G1869
ἐπηρμένοι
отягчённые
[V-PMPRP]
G1722
ἐν
в
[PREP]
G5553
χρυσίῳ
золоте
[N-DSN]
G4459
πῶς
как
[ADV]
G3049
ἐλογίσθησαν
сочтены
[V-API-3P]
G1519
εἰς
в
[PREP]
G30
ἀγγεῖα
сосуды
[N-APN]
G3749
ὀστράκινα
глиняные
[A-APN]
G2041
ἔργα
дела́
[N-APN]
G5495
χειρῶν
рук
[N-GPF]
G2763
κεραμέως
гончара.
[N-GSM]
3
G2532
Καί
И
[CONJ]
G1065
γε
даже
[PRT]
G1404
δράκοντες
драконы
[N-NPM]
G1562
ἐξέδυσαν
обнажили
[V-AAI-3P]
G3149
μαστούς,
гру́ди,
[N-APM]
G2337
ἐθήλασαν
кормят грудью
[V-AAI-3P]
 
σκύμνοι
детёнышей
[N-NPM]
G846
αὐτῶν·
их;
[D-GPM]
G2364
θυγατέρες
дочери
[N-NPF]
G2992
λαοῦ
народа
[N-GSM]
G3450
μου
моего
[P-GS]
G1519
εἰς
в
[PREP]
 
ἀνίατον
безнадёжности
[A-ASM]
G5613
ὡς
как
[CONJ]
G4765
στρουθίον
воробьи
[N-ASN]
G1722
ἐν
в
[PREP]
G2048
ἐρήμῳ.
пустыне.
[N-DSF]
4
G2853
Ἐκολλήθη
Пристал
[V-API-3S]
G3588

_
[T-NSF]
G1100
γλῶσσα
язык
[N-NSF]
G2337
θηλάζοντος
сосущего грудного младенца
[V-PAPGS]
G4314
πρὸς
к
[PREP]
G3588
τὸν
_
[T-ASM]
 
φάρυγγα
гортани
[N-ASM]
G846
αὐτοῦ
его
[D-GSM]
G1722
ἐν
в
[PREP]
G1373
δίψει·
жажде;
[N-DSN]
G3516
νήπια
младенцев
[A-NPN]
G154
ᾔτησαν
попросили
[V-AAI-3P]
G740
ἄρτον,
хлеб,
[N-ASM]
G3588

который
[T-NSM]
 
διακλῶν
разломил бы
[V-PAPRS]
G3756
οὐκ
не
[ADV]
G2076
ἔστιν
есть
[V-PAI-3S]
G846
αὐτοῖς.
им.
[D-DPM]
5
G3588
Οἱ
Которые
[T-NPM]
G2068
ἔσθοντες
едят
[V-PAPRP]
G3588
τὰς
_
[T-APF]
G5172
τρυφὰς
сладкие
[N-APF]
 
ἠφανίσθησαν
исчезли
[V-API-3P]
G1722
ἐν
на
[PREP]
G3588
ταῖς
_
[T-DPF]
G1841
ἐξόδοις,
улицах,
[N-DPF]
G3588
οἱ
которые
[T-NPM]
 
τιθηνούμενοι
вскормленные
[V-PMPRP]
G1909
ἐπὶ
на
[PREP]
G2848
κόκκων
багряницах
[N-GPM]
G4016
περιεβάλοντο
оделись
[V-AMI-3P]
G2874
κοπρίας.
навозом.
[N-APF]
6
G2532
Καὶ
И
[CONJ]
G3170
ἐμεγαλύνθη
возвеличилось
[V-API-3S]
G458
ἀνομία
беззаконие
[N-NSF]
G2364
θυγατρὸς
дочери
[N-GSF]
G2992
λαοῦ
народа
[N-GSM]
G3450
μου
моего
[P-GS]
G5228
ὑπὲρ
сверх
[PREP]
G458
ἀνομίας
беззакония
[N-GSF]
G4670
Σοδομων
Содома
[N-PRI]
G3588
τῆς
_
[T-GSF]
G2690
κατεστραμμένης
ниспровергнутой
[V-RMPGS]
G5618
ὥσπερ
как
[ADV]
G4710
σπουδῇ,
с поспешностью,
[N-DSF]
G2532
καὶ
и
[CONJ]
G3756
οὐκ
не
[ADV]
G4192
ἐπόνεσαν
утрудились
[V-AAI-3S]
G1722
ἐν
у
[PREP]
G846
αὐτῇ
ней
[D-DSF]
G5495
χεῖρας.
ру́ки.
[N-APF]
7
G2511
Ἐκαθαριώθησαν
Были очищены
[V-API-3P]
 
ναζιραῖοι
назореи
[N-NPM]
G846
αὐτῆς
её
[D-GSF]
G5228
ὑπὲρ
более
[PREP]
G5510
χιόνα,
сне́га,
[N-ASF]
G2989
ἔλαμψαν
воссияли
[V-AAI-3P]
G5228
ὑπὲρ
более
[PREP]
G1051
γάλα,
молока,
[N-ASN]
 
ἐπυρρώθησαν
сгустились
[V-API-3P]
G5228
ὑπὲρ
более
[PREP]
G3037
λίθους
камней
[N-APM]
G4552
σαπφείρου
сапфира
[N-GSF]
G3588
τὸ
_
[T-NSN]
 
ἀπόσπασμα
сечение
[N-NSN]
G846
αὐτῶν.
их.
[D-GPM]
8
 
Ἐσκότασεν
Потемнел
[V-AAI-3S]
G5228
ὑπὲρ
более
[PREP]
 
ἀσβόλην
сажи
[N-ASF]
G3588
τὸ
_
[T-NSN]
G1491
εἶδος
вид
[N-NSN]
G846
αὐτῶν,
их,
[D-GPM]
G3756
οὐκ
не
[ADV]
G1921
ἐπεγνώσθησαν
узнаваемы
[V-API-3P]
G1722
ἐν
на
[PREP]
G3588
ταῖς
_
[T-DPF]
G1841
ἐξόδοις·
улицах;
[N-DPF]
G4078
ἐπάγη
прилипла
[V-API-3S]
G1192
δέρμα
кожа
[N-NSN]
G846
αὐτῶν
их
[D-GPM]
G1909
ἐπὶ
на
[PREP]
G3588
τὰ
_
[T-APN]
G3747
ὀστέα
кости
[N-APN]
G846
αὐτῶν,
их,
[D-GPM]
G3583
ἐξηράνθησαν,
иссохли,
[V-API-3P]
G1096
ἐγενήθησαν
были сделаны
[V-API-3P]
G5618
ὥσπερ
как
[ADV]
G3586
ξύλον.
дерево.
[N-ASN]
9
G2570
Καλοὶ
Хорошие
[A-NPM]
G2258
ἦσαν
были
[V-IAI-3P]
G3588
οἱ
которые
[T-NPM]
 
τραυματίαι
избиты
[N-NPM]
G4501
ῥομφαίας
мечём
[N-GSF]
G3588

чем
[CONJ]
G3588
οἱ
которые
[T-NPM]
 
τραυματίαι
избиты
[N-NPM]
G3042
λιμοῦ·
голодом;
[N-GSM]
G4198
ἐπορεύθησαν
они пошли
[V-API-3P]
 
ἐκκεκεντημένοι
пронзённые
[V-RMPRP]
G575
ἀπὸ
от
[PREP]
G1081
γενημάτων
плодов
[N-GPN]
G68
ἀγρῶν.
полей.
[N-GPM]
10
G5495
Χεῖρες
Ру́ки
[N-NPF]
G1135
γυναικῶν
женщин
[N-GPF]
G3629
οἰκτιρμόνων
отзывчивых
[A-GPF]
 
ἥψησαν
сварили
[V-AAI-3P]
G3588
τὰ
_
[T-APN]
G3813
παιδία
детей
[N-APN]
G846
αὐτῶν,
их,
[D-GPF]
G1096
ἐγενήθησαν
оказались
[V-API-3P]
G1519
εἰς
в
[PREP]
G1035
βρῶσιν
пищу
[N-ASF]
G846
αὐταῖς
им
[D-DPF]
G1722
ἐν
в
[PREP]
G3588
τῷ
_
[T-DSN]
G4938
συντρίμματι
разрушении
[N-DSN]
G3588
τῆς
_
[T-GSF]
G2364
θυγατρὸς
дочери
[N-GSF]
G2992
λαοῦ
народа
[N-GSM]
G3450
μου.
моего.
[P-GS]
11
G4931
Συνετέλεσεν
Завершил
[V-AAI-3S]
G2962
κύριος
Господь
[N-NSM]
G2372
θυμὸν
ярость
[N-ASM]
G846
αὐτοῦ,
Его,
[D-GSM]
G1632
ἐξέχεεν
излил
[V-IAI-3S]
G2372
θυμὸν
ярость
[N-ASM]
G3709
ὀργῆς
гнева
[N-GSF]
G846
αὐτοῦ
Его
[D-GSM]
G2532
καὶ
и
[CONJ]
 
ἀνῆψεν
спалил
[V-AAI-3S]
G4442
πῦρ
огонь
[N-ASN]
G1722
ἐν
в
[PREP]
G4622
Σιων,
Сионе,
[N-PRI]
G2532
καὶ
и
[CONJ]
G2719
κατέφαγεν
съел
[V-AAI-3S]
G3588
τὰ
_
[T-APN]
G2310
θεμέλια
основания
[N-APN]
G846
αὐτῆς.
её.
[D-GSF]
12
G3756
Οὐκ
Не
[ADV]
G4100
ἐπίστευσαν
поверили
[V-AAI-3P]
G935
βασιλεῖς
цари
[N-NPM]
G1093
γῆς,
земли́
[N-GSF]
G3956
πάντες
все
[A-NPM]
G3588
οἱ
_
[T-NPM]
G2730
κατοικοῦντες
населяющие
[V-PAPRP]
G3588
τὴν
_
[T-ASF]
G3625
οἰκουμένην,
обитаемую землю,
[V-PMPAS]
G3754
ὅτι
что
[CONJ]
G1525
εἰσελεύσεται
будет входить
[V-FMI-3S]
G2190
ἐχθρὸς
враг
[A-NSM]
G2532
καὶ
и
[CONJ]
 
ἐκθλίβων
неприятель
[V-PAPRS]
G1223
διὰ
через
[PREP]
G3588
τῶν
_
[T-GPF]
G4439
πυλῶν
воро́та
[N-GPF]
G2419
Ιερουσαλημ.
Иерусалима.
[N-PRI]
13
G1537
Ἐξ
От
[PREP]
G266
ἁμαρτιῶν
грехов
[N-GPF]
G4396
προφητῶν
пророков
[N-GPM]
G846
αὐτῆς,
её,
[D-GSF]
G93
ἀδικιῶν
неправедностей
[N-GPF]
G2409
ἱερέων
священников
[N-GPM]
G846
αὐτῆς
её
[D-GSF]
G3588
τῶν
которые
[T-GPM]
G1632
ἐκχεόντων
проливали
[V-PAPGP]
G129
αἷμα
кровь
[N-ASN]
G1342
δίκαιον
праведного
[A-ASN]
G1722
ἐν
в
[PREP]
G3319
μέσῳ
середине
[A-DSM]
G846
αὐτῆς.
её.
[D-GSF]
14
G4531
Ἐσαλεύθησαν
Были поколеблены
[V-API-3P]
G1453
ἐγρήγοροι
бодрствующие
[V-RAO-3S]
G846
αὐτῆς
её
[D-GSF]
G1722
ἐν
на
[PREP]
G3588
ταῖς
_
[T-DPF]
G1841
ἐξόδοις,
улицах,
[N-DPF]
G3435
ἐμολύνθησαν
были осквернены
[V-API-3P]
G1722
ἐν
в
[PREP]
G129
αἵματι·
крови́
[N-DSN]
G1722
ἐν
в
[PREP]
G3588
τῷ
_
[T-DSN]
G3361
μὴ
не
[ADV]
G1410
δύνασθαι
возможности
[V-PMR]
G846
αὐτοὺς
их
[D-APM]
G680
ἥψαντο
коснулись
[V-AMI-3P]
G1742
ἐνδυμάτων
одежд
[N-GPN]
G846
αὐτῶν.
их.
[D-GPM]
15
G868
Ἀπόστητε
Отступи́те
[V-AAM-2P]
G169
ἀκαθάρτων
нечистых
[A-GPM]
G2564
καλέσατε
призовите
[V-AAM-2P]
G846
αὐτούς
их:
[D-APM]
G868
ἀπόστητε
отступи́те
[V-AAM-2P]
G868
ἀπόστητε,
отступи́те,
[V-AAM-2P]
G3361
μὴ
не
[ADV]
G680
ἅπτεσθε,
прикасайтесь,
[V-PMM-2P]
G3754
ὅτι
потому что
[CONJ]
 
ἀνήφθησαν
они зажги огонь
[V-API-3P]
G2532
καί
и
[CONJ]
G1065
γε
конечно
[PRT]
G4531
ἐσαλεύθησαν·
были поколеблены;
[V-API-3P]
G2036
εἴπατε
скажите
[V-AAM-2P]
G1722
ἐν
в
[PREP]
G3588
τοῖς
_
[T-DPN]
G1484
ἔθνεσιν
народах:
[N-DPN]
G3756
Οὐ
Нет
[ADV]
G3361
μὴ
не
[ADV]
 
προσθῶσιν
будут
[V-PAS-3P]
G3588
τοῦ
_
[T-GSN]
G3939
παροικεῖν.
жить.
[V-PAR]
16
G4383
Πρόσωπον
Лицо
[N-ASN]
G2962
κυρίου
Го́спода
[N-GSM]
G3310
μερὶς
доля
[N-NSF]
G846
αὐτῶν,
их,
[D-GPM]
G3756
οὐ
не
[ADV]
G4369
προσθήσει
прибавит
[V-FAI-3S]
G1914
ἐπιβλέψαι
посмотреть
[V-AAR]
G846
αὐτοῖς·
на них;
[D-DPM]
G4383
πρόσωπον
лицо
[N-ASN]
G2409
ἱερέων
священников
[N-GPM]
G3756
οὐκ
не
[ADV]
G2983
ἔλαβον,
приняли,
[V-AAI-3P]
G4246
πρεσβύτας
старцев
[N-APM]
G3756
οὐκ
не
[ADV]
G1653
ἠλέησαν.
помиловали.
[V-AAI-3P]
17
G2089
Ἔτι
Ещё
[ADV]
G5607
ὄντων
сущих
[V-PAPGP]
G2257
ἡμῶν
нас
[P-GP]
G1587
ἐξέλιπον
стёрлись
[V-AAI-3P]
G3588
οἱ
_
[T-NPM]
G3788
ὀφθαλμοὶ
глаза́
[N-NPM]
G2257
ἡμῶν
наши
[P-GP]
G1519
εἰς
в
[PREP]
G3588
τὴν
_
[T-ASF]
G996
βοήθειαν
помощи
[N-ASF]
G2257
ἡμῶν
нам
[P-GP]
G3152
μάταια·
тщетно;
[A-APN]
 
ἀποσκοπευόντων
ожиданием
[V-PAPRP]
G2257
ἡμῶν
нам
[P-GP]
 
ἀπεσκοπεύσαμεν
ожидали
[V-AAI-1P]
G1519
εἰς
на
[PREP]
G1484
ἔθνος
народ
[N-ASN]
G3756
οὐ
не
[ADV]
G4982
σῷζον.
спасающий.
[V-PAPAS]
18
G2340
Ἐθηρεύσαμεν
Уловили
[V-AAI-1P]
G3398
μικροὺς
малых
[A-APM]
G2257
ἡμῶν
наших
[P-GP]
G3588
τοῦ
чтобы
[T-GSN]
G3361
μὴ
не
[ADV]
G4198
πορεύεσθαι
идти
[V-PMR]
G1722
ἐν
на
[PREP]
G3588
ταῖς
_
[T-DPF]
G4113
πλατείαις
улицах
[A-DPF]
G2257
ἡμῶν·
наших;
[P-GP]
G1448
ἤγγικεν
приблизился
[V-RAI-3S]
G3588

_
[T-NSM]
G2540
καιρὸς
срок
[N-NSM]
G2257
ἡμῶν,
нашего,
[P-GP]
G4137
ἐπληρώθησαν
исполнились
[V-API-3P]
G3588
αἱ
_
[T-NPF]
G2250
ἡμέραι
дни
[N-NPF]
G2257
ἡμῶν,
наши,
[P-GP]
G3918
πάρεστιν
присутствует
[V-PAI-3S]
G3588

_
[T-NSM]
G2540
καιρὸς
срок
[N-NSM]
G2257
ἡμῶν.
наш.
[P-GP]
19
 
Κοῦφοι
Скорейшие
[A-NPM]
G1096
ἐγένοντο
сделались
[V-AMI-3P]
G3588
οἱ
_
[T-NPM]
G1377
διώκοντες
преследующие
[V-PAPRP]
G2248
ἡμᾶς
нас
[P-AP]
G5228
ὑπὲρ
более
[PREP]
G105
ἀετοὺς
орлов
[N-APM]
G3772
οὐρανοῦ,
неба,
[N-GSM]
G1909
ἐπὶ
по
[PREP]
G3588
τῶν
_
[T-GPN]
G3735
ὀρέων
горам
[N-GPN]
 
ἐξήφθησαν,
были посажены,
[V-API-3P]
G1722
ἐν
в
[PREP]
G2048
ἐρήμῳ
пустыне
[N-DSF]
 
ἐνήδρευσαν
делали засаду
[V-AAI-3P]
G2248
ἡμᾶς.
нам.
[P-AP]
20
G4151
Πνεῦμα
Дыхание
[N-NSN]
G4383
προσώπου
лица́
[N-GSN]
G2257
ἡμῶν
нашего
[P-GP]
G5547
χριστὸς
Помазанник
[A-NSM]
G2962
κυρίου
Го́спода
[N-GSM]
G4815
συνελήμφθη
был взят
[V-API-3S]
G1722
ἐν
в
[PREP]
G3588
ταῖς
_
[T-DPF]
G1312
διαφθοραῖς
растлениях
[N-DPF]
G846
αὐτῶν,
их,
[D-GPM]
G3756
οὗ
о Котором
[R-GSM]
G2036
εἴπαμεν
мы говорили:
[V-AAI-1P]
G1722
Ἐν
В
[PREP]
G3588
τῇ
_
[T-DSF]
G4639
σκιᾷ
тени́
[N-DSF]
G846
αὐτοῦ
Его
[D-GSM]
G2198
ζησόμεθα
будем жить
[V-FMI-1P]
G1722
ἐν
среди
[PREP]
G3588
τοῖς
_
[T-DPN]
G1484
ἔθνεσιν.
народов.
[N-DPN]
21
G5463
Χαῖρε
Радуйся
[V-PAM-2S]
G2532
καὶ
и
[CONJ]
G2165
εὐφραίνου,
веселись,
[V-PMM-2S]
G2364
θύγατερ
дочь
[N-VSF]
G2401
Ιδουμαίας
Идумеи
[N-GSF]
G3588

_
[T-NSF]
G2730
κατοικοῦσα
живущая
[V-PAPRS]
G1909
ἐπὶ
на
[PREP]
G1093
γῆς·
земле;
[N-GSF]
G2532
καί
и
[CONJ]
G1065
γε
конечно
[PRT]
G1909
ἐπὶ
до
[PREP]
G4571
σὲ
тебя
[P-AS]
G1330
διελεύσεται
пройдёт
[V-FMI-3S]
G3588
τὸ
_
[T-ASN]
G4221
ποτήριον
чаша
[N-ASN]
G2962
κυρίου,
Го́спода,
[N-GSM]
G2532
καὶ
и
[CONJ]
G3184
μεθυσθήσῃ
опьянеешь
[V-FPI-2S]
G2532
καὶ
и
[CONJ]
 
ἀποχεεῖς.
изольёшь.
[V-FAI-2S]
22
G1587
Ἐξέλιπεν
Окончилось
[V-AAI-3S]
G3588

_
[T-NSF]
G458
ἀνομία
беззаконие
[N-NSF]
G4675
σου,
твоё,
[P-GS]
G2364
θύγατερ
дочь
[N-VSF]
G4622
Σιων·
Сиона;
[N-PRI]
G3756
οὐ
не
[ADV]
G4369
προσθήσει
прибавит
[V-FAI-3S]
G2089
ἔτι
уже́
[ADV]
 
ἀποικίσαι
переселять
[V-AAR]
G4571
σε.
тебя.
[P-AS]
G1980
ἐπεσκέψατο
Он посетил
[V-AMI-3S]
G458
ἀνομίας
беззакония
[N-GSF]
G4675
σου,
твои,
[P-GS]
G2364
θύγατερ
дочь
[N-VSF]
 
Εδωμ·
Едома;
[N-PRI]
G601
ἀπεκάλυψεν
открыл
[V-AAI-3S]
G1909
ἐπὶ
_
[PREP]
G3588
τὰ
_
[T-APN]
 
ἀσεβήματά
нечестия
[N-APN]
G4675
σου.
твои.
[P-GS]