Библия

Подстрочный LXX+NT | Подстрочный Танах | Cинодальный + Стронг | Благословение Отца

1
G3668
Ὁμοίως
Подобно
[ADV]
G3588
[αἱ]
_
[T-NPF]
G1135
γυναῖκες
жёны
[N-NPF]
G5293
ὑποτασσόμεναι
подчиняйтесь
[V-PPP-NPF]
G3588
τοῖς
_
[T-DPM]
G2398
ἰδίοις
собственным
[A-DPM]
G435
ἀνδράσιν,
мужьям,
[N-DPM]
G2443
ἵνα
чтобы
[CONJ]
G2532
καὶ
и
[CONJ]
G1536
εἴ
если
[COND]
G1536
τινες
некоторые
[X-NPM]
G544
ἀπειθοῦσιν
не покоряются
[V-PAI-3P]
G3588
τῷ
_
[T-DSM]
G3056
λόγῳ
слову
[N-DSM]
G1223
διὰ
через
[PREP]
G3588
τῆς
_
[T-GSF]
G3588
τῶν
_
[T-GPF]
G1135
γυναικῶν
жён
[N-GPF]
G391
ἀναστροφῆς
поведение
[N-GSF]
G427
ἄνευ
без
[PREP]
G3056
λόγου
сло́ва
[N-GSM]
G2770
κερδηθήσονται
будут приобретены
[V-FPI-3P]
2
G2029
ἐποπτεύσαντες
рассмотревшие
[V-AAP-NPM]
G3588
τὴν
которое
[T-ASF]
G1722
ἐν
в
[PREP]
G5401
φόβῳ
страхе
[N-DSM]
G53
ἁγνὴν
чистое
[A-ASF]
G391
ἀναστροφὴν
поведение
[N-ASF]
G5216
ὑμῶν.
ваше.
[P-2GP]
3
G3739
ὧν
У которых
[R-GPF]
G1510
ἔστω
пусть будет
[V-PAM-3S]
G3756
οὐχ
не
[PRT-N]
G3588

_
[T-NSM]
G1855
ἔξωθεν
внешние
[ADV]
G1708
ἐμπλοκῆς
плетения
[N-GSF]
G2359
τριχῶν
волос
[N-GPF]
G2532
καὶ
и
[CONJ]
G4025
περιθέσεως
облачения
[N-GSF]
G5553
χρυσίων
в золото
[N-GPN]
G1510

или
[PRT]
G1745
ἐνδύσεως
надевания
[N-GSF]
G2440
ἱματίων
одежд
[N-GPN]
G2889
κόσμος,
мирских,
[N-NSM]
4
G235
ἀλλ᾽
но
[CONJ]
G3588

_
[T-NSM]
G2927
κρυπτὸς
тайный
[A-NSM]
G3588
τῆς
_
[T-GSF]
G2588
καρδίας
се́рдца
[N-GSF]
G444
ἄνθρωπος
человек
[N-NSM]
G1722
ἐν
в
[PREP]
G3588
τῷ
_
[T-DSN]
G862
ἀφθάρτῳ
нетленности
[A-DSN]
G3588
τοῦ
_
[T-GSN]
G4239
πραέως
кроткого
[A-GSN]
G2532
καὶ
и
[CONJ]
G2272
ἡσυχίου
спокойного
[A-GSN]
G4151
πνεύματος,
духа,
[N-GSN]
G3588

что
[R-NSN]
G1510
ἐστιν
есть
[V-PAI-3S]
G1799
ἐνώπιον
перед
[ADV]
G3588
τοῦ
_
[T-GSM]
G2316
θεοῦ
Богом
[N-GSM]
G4185
πολυτελές.
многоценное.
[A-NSN]
5
G3779
οὕτως
Так
[ADV]
G1063
γάρ
ведь
[CONJ]
G4218
ποτε
некогда
[PRT]
G2532
καὶ
и
[CONJ]
G3588
αἱ
_
[T-NPF]
G40
ἅγιαι
святые
[A-NPF]
G1135
γυναῖκες
жёны
[N-NPF]
G3588
αἱ
_
[T-NPF]
G1679
ἐλπίζουσαι
надеющиеся
[V-PAP-NPF]
G1519
εἰς
на
[PREP]
G2316
θεὸν
Бога
[N-ASM]
G2885
ἐκόσμουν
украшали
[V-IAI-3P]
G1438
ἑαυτάς,
себя,
[F-3APF]
G5293
ὑποτασσόμεναι
подчиняющиеся
[V-PPP-NPF]
G3588
τοῖς
_
[T-DPM]
G2398
ἰδίοις
собственным
[A-DPM]
G435
ἀνδράσιν,
мужьям,
[N-DPM]
6
G5613
ὡς
как
[ADV]
G4564
Σάρρα
Сарра
[N-NSF]
G5219
ὑπήκουσεν
послушалась
[V-AAI-3S]
G3588
τῷ
_
[T-DSM]
G11
Ἀβραάμ,
Авраама,
[N-PRI]
G2962
κύριον
господином
[N-ASM]
G846
αὐτὸν
его
[P-ASM]
G2564
καλοῦσα·
называющая;
[V-PAP-NSF]
G3739
ἧς
которой
[R-GSF]
G1096
ἐγενήθητε
вы были сделаны
[V-AOI-2P]
G5043
τέκνα
детьми
[N-APN]
G15
ἀγαθοποιοῦσαι
делающие добро
[V-PAP-NPF]
G2532
καὶ
и
[CONJ]
G3361
μὴ
не
[PRT-N]
G5399
φοβούμεναι
боящиеся
[V-PNP-NPF]
G3367
μηδεμίαν
никакого
[A-ASF-N]
G4423
πτόησιν.
испуга.
[N-ASF]
7
G3588
Οἱ
_
[T-NPM]
G435
ἄνδρες
Мужья
[N-NPM]
G3668
ὁμοίως
подобно
[ADV]
G4924
συνοικοῦντες
живущие вместе
[V-PAP-NPM]
G2596
κατὰ
по
[PREP]
G1108
γνῶσιν,
знанию,
[N-ASF]
G5613
ὡς
как
[ADV]
G772
ἀσθενεστέρῳ
со слабейшим
[A-DSN-C]
G4632
σκεύει
сосудом
[N-DSN]
G3588
τῷ
_
[T-DSN]
G1134
γυναικείῳ
женским
[A-DSN]
G632
ἀπονέμοντες
уделяющие
[V-PAP-NPM]
G5092
τιμήν,
честь,
[N-ASF]
G5613
ὡς
как
[ADV]
G2532
καὶ
и
[CONJ]
G4789
συγκληρονόμοις
сонаследницам
[A-DPM]
G5485
χάριτος
благодати
[N-GSF]
G2222
ζωῆς,
жизни,
[N-GSF]
G1519
εἰς
чтобы
[PREP]
G3588
τὸ
_
[T-ASN]
G3361
μὴ
не
[PRT-N]
G1465
ἐγκόπτεσθαι
были затрудняемыми
[V-PPN]
G3588
τὰς
_
[T-APF]
G4335
προσευχὰς
молитвы
[N-APF]
G5216
ὑμῶν.
ваши.
[P-2GP]
8
G3588
Τὸ
_
[T-NSN]
G1161
δὲ
Же
[CONJ]
G5056
τέλος
наконец
[N-NSN]
G3956
πάντες
все
[A-NPM]
G3675
ὁμόφρονες,
единомышленные,
[A-NPM]
G4835
συμπαθεῖς,
сострадательные,
[A-NPM]
G5361
φιλάδελφοι,
братолюбивые,
[A-NPM]
G2155
εὔσπλαγχνοι,
милосердные,
[A-NPM]
G5012
ταπεινόφρονες,
смиренномысленные,
[A-NPM]
9
G3361
μὴ
не
[PRT-N]
G591
ἀποδιδόντες
воздающие
[V-PAP-NPM]
G2556
κακὸν
зло
[A-ASN]
G473
ἀντὶ
за
[PREP]
G2556
κακοῦ
зло
[A-GSN]
G1510

или
[PRT]
G3059
λοιδορίαν
ругань
[N-ASF]
G473
ἀντὶ
за
[PREP]
G3059
λοιδορίας,
ругань,
[N-GSF]
G5121
τοὐναντίον
напротив
[ADV-K]
G1161
δὲ
же
[CONJ]
G2127
εὐλογοῦντες,
благословляющие,
[V-PAP-NPM]
G3754
ὅτι
потому что
[CONJ]
G1519
εἰς
на
[PREP]
G5124
τοῦτο
это
[D-ASN]
G2564
ἐκλήθητε
вы были призваны
[V-API-2P]
G2443
ἵνα
чтобы
[CONJ]
G2129
εὐλογίαν
благословение
[N-ASF]
G2816
κληρονομήσητε.
вы унаследовали.
[V-AAS-2P]
10
G3588

_
[T-NSM]
G1063
γὰρ
Ведь
[CONJ]
G2309
θέλων
желающий
[V-PAP-NSM]
G2222
ζωὴν
жизнь
[N-ASF]
G25
ἀγαπᾶν
любить
[V-PAN]
G2532
καὶ
и
[CONJ]
G1492
ἰδεῖν
увидеть
[V-2AAN]
G2250
ἡμέρας
дни
[N-APF]
G18
ἀγαθὰς
добрые
[A-APF]
G3973
παυσάτω
пусть удержит
[V-AAM-3S]
G3588
τὴν
_
[T-ASF]
G1100
γλῶσσαν
язык
[N-ASF]
G575
ἀπὸ
от
[PREP]
G2556
κακοῦ
зла
[A-GSN]
G2532
καὶ
и
[CONJ]
G5491
χείλη
губы
[N-APN]
G3588
τοῦ
_
[T-GSN]
G3361
μὴ
не
[PRT-N]
G2980
λαλῆσαι
говорить
[V-AAN]
G1388
δόλον,
хитрость,
[N-ASM]
11
G1578
ἐκκλινάτω
пусть уклонится
[V-AAM-3S]
G1161
δὲ
же
[CONJ]
G575
ἀπὸ
от
[PREP]
G2556
κακοῦ
зла
[A-GSN]
G2532
καὶ
и
[CONJ]
G4160
ποιησάτω
пусть сделает
[V-AAM-3S]
G18
ἀγαθόν,
доброе,
[A-ASN]
G2212
ζητησάτω
пусть ищет
[V-AAM-3S]
G1515
εἰρήνην
мир
[N-ASF]
G2532
καὶ
и
[CONJ]
G1377
διωξάτω
пусть гонится
[V-AAM-3S]
G846
αὐτήν.
за ним.
[P-ASF]
12
G3754
ὅτι
Потому что
[CONJ]
G3788
ὀφθαλμοὶ
глаза́
[N-NPM]
G2962
κυρίου
Го́спода
[N-GSM]
G1909
ἐπὶ
на
[PREP]
G1342
δικαίους
праведных
[A-APM]
G2532
καὶ
и
[CONJ]
G3775
ὦτα
уши
[N-NPN]
G846
αὐτοῦ
Его
[P-GSM]
G1519
εἰς
на
[PREP]
G1162
δέησιν
мольбу
[N-ASF]
G846
αὐτῶν,
их,
[P-GPM]
G4383
πρόσωπον
лицо
[N-NSN]
G1161
δὲ
же
[CONJ]
G2962
κυρίου
Го́спода
[N-GSM]
G1909
ἐπὶ
на
[PREP]
G4160
ποιοῦντας
делающих
[V-PAP-APM]
G2556
κακά.
зло.
[A-APN]
13
G2532
Καὶ
И
[CONJ]
G5100
τίς
кто
[I-NSM]
G3588

_
[T-NSM]
G2559
κακώσων
намеривающийся причинить зло
[V-FAP-NSM]
G5209
ὑμᾶς
вам
[P-2AP]
G1437
ἐὰν
если
[COND]
G3588
τοῦ
_
[T-GSM]
G18
ἀγαθοῦ
доброго
[A-GSN]
G2207
ζηλωταὶ
ревнители
[N-NPM]
G1096
γένησθε;
вы сделались?
[V-2ADS-2P]
14
G235
ἀλλ᾽
Но
[CONJ]
G1499
εἰ
если
[COND]
G1499
καὶ
и
[CONJ]
G3958
πάσχοιτε
вы претерпевали бы страдание
[V-PAO-2P]
G1223
διὰ
из-за
[PREP]
G1343
δικαιοσύνην,
праведности,
[N-ASF]
G3107
μακάριοι.
блаженны.
[A-NPM]
G3588
τὸν
_
[T-ASM]
G1161
δὲ
Же
[CONJ]
G5401
φόβον
страхом
[N-ASM]
G846
αὐτῶν
их
[P-GPM]
G3361
μὴ
не
[PRT-N]
G5399
φοβηθῆτε
устрашитесь
[V-AOM-2P]
G3366
μηδὲ
и не
[CONJ-N]
G5015
ταραχθῆτε,
будьте потрясены,
[V-APS-2P]
15
G2962
κύριον
Го́спода
[N-ASM]
G1161
δὲ
же
[CONJ]
G3588
τὸν
_
[T-ASM]
G5547
Χριστὸν
Христа
[N-ASM]
G37
ἁγιάσατε
освяти́те
[V-AAM-2P]
G1722
ἐν
в
[PREP]
G3588
ταῖς
_
[T-DPF]
G2588
καρδίαις
сердцах
[N-DPF]
G5216
ὑμῶν,
ваших,
[P-2GP]
G2092
ἕτοιμοι
готовые
[A-NPM]
G104
ἀεὶ
всегда
[ADV]
G4314
πρὸς
к
[PREP]
G627
ἀπολογίαν
ответу
[N-ASF]
G3956
παντὶ
всякому
[A-DSM]
G3588
τῷ
_
[T-DSM]
G154
αἰτοῦντι
просящему
[V-PAP-DSM]
G5209
ὑμᾶς
у вас
[P-2AP]
G3056
λόγον
отчёт
[N-ASM]
G4012
περὶ
о
[PREP]
G3588
τῆς
_
[T-GSF]
G1722
ἐν
в
[PREP]
G5213
ὑμῖν
вас
[P-2DP]
G1680
ἐλπίδος,
надежде,
[N-GSF]
16
G235
ἀλλὰ
но
[CONJ]
G3326
μετὰ
с
[PREP]
G4240
πραΰτητος
кротостью
[N-GSF]
G2532
καὶ
и
[CONJ]
G5401
φόβου,
страхом,
[N-GSM]
G4893
συνείδησιν
совесть
[N-ASF]
G2192
ἔχοντες
имеющие
[V-PAP-NPM]
G18
ἀγαθήν,
добрую,
[A-ASF]
G2443
ἵνα
чтобы
[CONJ]
G1722
ἐν
в
[PREP]
G3739

котором
[R-DSN]
G2635
καταλαλεῖσθε
подвергаетесь оговорам
[V-PPI-2P]
G2617
καταισχυνθῶσιν
были пристыжены
[V-APS-3P]
G3588
οἱ
_
[T-NPM]
G1908
ἐπηρεάζοντες
оскорбляющие
[V-PAP-NPM]
G5216
ὑμῶν
ваше
[P-2GP]
G3588
τὴν
_
[T-ASF]
G18
ἀγαθὴν
доброе
[A-ASF]
G1722
ἐν
в
[PREP]
G5547
Χριστῷ
Христе
[N-DSM]
G391
ἀναστροφήν.
поведение.
[N-ASF]
17
G2909
κρεῖττον
Лучше
[A-NSN-C]
G1063
γὰρ
ведь
[CONJ]
G15
ἀγαθοποιοῦντας,
делая добро,
[V-PAP-APM]
G1487
εἰ
если
[COND]
G2309
θέλοι
угодно
[V-PAO-3S]
G3588
τὸ
_
[T-NSN]
G2307
θέλημα
воле
[N-NSN]
G3588
τοῦ
_
[T-GSM]
G2316
θεοῦ,
Бога,
[N-GSM]
G3958
πάσχειν
претерпевать страдания
[V-PAN]
G1510

нежели
[PRT]
G2554
κακοποιοῦντας.
делая зло.
[V-PAP-APM]
18
G3754
ὅτι
Потому что
[CONJ]
G2532
καὶ
и
[CONJ]
G5547
Χριστὸς
Христос
[N-NSM]
G530
ἅπαξ
однажды
[ADV]
G4012
περὶ
за
[PREP]
G266
ἁμαρτιῶν
грехи
[N-GPF]
G3958
ἔπαθεν,
претерпел страдание,
[V-2AAI-3S]
G1342
δίκαιος
праведный
[A-NSM]
G5228
ὑπὲρ
за
[PREP]
G94
ἀδίκων,
неправедных,
[A-GPM]
G2443
ἵνα
чтобы
[CONJ]
G5209
ὑμᾶς
вас
[P-2AP]
G4317
προσαγάγῃ
Он подвёл
[V-2AAS-3S]
G3588
τῷ
_
[T-DSM]
G2316
θεῷ,
к Богу,
[N-DSM]
G2289
θανατωθεὶς
умерщвлённый
[V-RPP-NSM]
G3303
μὲν
то
[PRT]
G4561
σαρκὶ
плотью
[N-DSF]
G2227
ζῳοποιηθεὶς
оживлённый
[V-APP-NSM]
G1161
δὲ
же
[CONJ]
G4151
πνεύματι·
духом;
[N-DSN]
19
G1722
ἐν
в
[PREP]
G3739

котором
[R-DSN]
G2532
καὶ
и
[CONJ]
G3588
τοῖς
_
[T-DPN]
G1722
ἐν
в
[PREP]
G5438
φυλακῇ
тюрьме
[N-DSF]
G4151
πνεύμασιν
ду́хам
[N-DPN]
G4198
πορευθεὶς
пошедший
[V-AOP-NSM]
G2784
ἐκήρυξεν,
Он возвестил,
[V-AAI-3S]
20
G544
ἀπειθήσασίν
не покорившимся
[V-AAP-DPM]
G4218
ποτε
когда-то
[PRT]
G3753
ὅτε
когда
[ADV]
G553
ἀπεξεδέχετο
ожидало
[V-INI-3S]
G1510

_
[T-NSF]
G3588
τοῦ
_
[T-GSM]
G2316
θεοῦ
Бога
[N-GSM]
G3115
μακροθυμία
долготерпение
[N-NSF]
G1722
ἐν
в
[PREP]
G2250
ἡμέραις
дни
[N-DPF]
G3575
Νῶε
Ноя
[N-PRI]
G2680
κατασκευαζομένης
сооружаемого
[V-PPP-GSF]
G2787
κιβωτοῦ,
ковчега,
[N-GSF]
G1519
εἰς
в
[PREP]
G3739
ἣν
котором
[R-ASF]
G3641
ὀλίγοι,
немногие,
[A-NPM]
G5124
τοῦτ᾽
это
[D-NSN]
G1510
ἔστιν
есть
[V-PAI-3S]
G3638
ὀκτὼ
восемь
[A-NUI]
G5590
ψυχαί,
душ,
[N-NPF]
G1295
διεσώθησαν
были спасены
[V-API-3P]
G1223
δι᾽
через
[PREP]
G5204
ὕδατος.
воду.
[N-GSN]
21
G3588

Которое
[R-NSN]
G2532
καὶ
и
[CONJ]
G5209
ὑμᾶς
вас
[P-2AP]
G499
ἀντίτυπον
образное
[A-NSN]
G3568
νῦν
ныне
[ADV]
G4982
σῴζει
спасает
[V-PAI-3S]
G908
βάπτισμα,
крещение,
[N-NSN]
G3739
οὐ
не
[PRT-N]
G4561
σαρκὸς
плоти
[N-GSF]
G595
ἀπόθεσις
снятие
[N-NSF]
G4509
ῥύπου
грязи
[N-GSM]
G235
ἀλλὰ
но
[CONJ]
G4893
συνειδήσεως
совести
[N-GSF]
G18
ἀγαθῆς
доброй
[A-GSF]
G1906
ἐπερώτημα
просьба
[N-NSN]
G1519
εἰς
у
[PREP]
G2316
θεόν,
Бога,
[N-ASM]
G1223
δι᾽
через
[PREP]
G386
ἀναστάσεως
воскресение
[N-GSF]
G2424
Ἰησοῦ
Иисуса
[N-GSM]
G5547
Χριστοῦ,
Христа,
[N-GSM]
22
G3739
ὅς
Который
[R-NSM]
G1510
ἐστιν
есть
[V-PAI-3S]
G1722
ἐν
_
[PREP]
G1188
δεξιᾷ
справа
[A-DSF]
G3588
[τοῦ]
_
[T-GSM]
G2316
θεοῦ,
от Бога,
[N-GSM]
G4198
πορευθεὶς
пошедший
[V-AOP-NSM]
G1519
εἰς
на
[PREP]
G3772
οὐρανόν,
небо,
[N-ASM]
G5293
ὑποταγέντων
когда были подчинены
[V-2APP-GPM]
G846
αὐτῷ
Ему
[P-DSM]
G32
ἀγγέλων
ангелы
[N-GPM]
G2532
καὶ
и
[CONJ]
G1849
ἐξουσιῶν
власти
[N-GPF]
G2532
καὶ
и
[CONJ]
G1411
δυνάμεων.
силы.
[N-GPF]