Abm variations

Abm=133111_4 Abm=N33101_4 Abm=NN3231_7 Abm=N11302_6